மனசே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் .....

Loading...
SÖLTyz]•, UÖŸo.30-

SÖÛL›¥ LÖfR ÙRÖ³¼NÖÛX Œ¿YT|• GÁ¿ SÖÛL NyPNÛT ÙRÖh‡ ÚYyTÖ[Ÿ ˜£LÖ]‹R• R]‰ ÚRŸR¥ A½eÛL›¥ ÙR¡«†‰·[ÖŸ.

ÚRŸR¥ A½eÛL

TÖWˆV ^]RÖ Lyp NÖŸ‘¥ SÖÛL NyPNÛT ÙRÖh‡›¥ ÚTÖyz›|• கருப்பு  GÁf\ ˜£LÖ]‹R• R]‰ ÚRŸR¥ A½eÛLÛV ÙY¸›y|·[ÖŸ. A‡¥ AYŸ i½›£TRÖY‰:-

R–ZL —]YŸL· CXjÛL WÖ„Y†RÖ¥ ÙRÖPŸ‹‰ RÖeLTy| T|ÙLÖÛX ÙNšVT|f\ÖŸL·. AªYÖ¿ SÛPÙT¿• ÚTÖÙR¥XÖ• R–ZL AWr•, U†‡V AWr• LP]eLzR˜•, TÖ‡eLTyP h|•TjLºeh BRW° hW¨• Uy|ÚU ÙLÖ|†‰ Y£fÁ\]. ÚYRÖWV• Th‡ÛV ÚNŸ‹R “ÐTY]• —]YŸ T|ÙLÖÛX ÙNšVTyPÚTÖ‰ TÖWÖºUÁ\ G‡ŸLyp RÛX«VÖ] rÐUÖrYWÖÇ TÖ‡eLTyP —]YŸ h|•T†‡¼h B¿R¨•, Œ‡ ER«• ÙNš‰ ÙLÖ|†RÚRÖ| C‘WopÛ]eh ŒW‹RW ˆŸ°LÖQ UÖŸo 18-‹ ÚR‡ TÖWÖºUÁ\†‡¥ hW¥ Gµ‘]ÖŸ. AÚRÚTÖ¥ —]YŸ ‘WopÛ]eh ŒW‹RW ˆŸ° LÖQ SPYzeÛL G|ÚTÁ. SÖÛL Th‡›¥ —]YŸL¸Á SXÁ L£‡ —Á TRT|†‰R¥ ŒÛXV• «¡°T|†‰R¥, —Á LÖVÛYeh• R[• JªÙYÖ£ —]Y fWÖU†‡¨• AÛUeL H¼TÖ| ÙNšÚYÁ. SÖÛL ‰Û\˜L• —|• ÙNV¥TP°•, LP¥NÖŸ Y‚L• SÛPÙT\ ‰Û\˜L T‚›Û] «ÛW°T|†‡ LT¥ ÚTÖehYW†‰• ARÁY³ ÙRÖ³XÖ[Ÿ ˜ÁÚ]\ Y³YÛL ÙNšVT|•.

LÖfR ÙRÖ³¼NÖÛX

SÖÛL ÙRÖ³¼‰Û\›¥ ˜ÁÚ]¼\• LÖQ ÙRÖ³¼NÖÛXL· Œ¿°YÚRÖ| ÚY[ցÛU ‰Û\›¥ UeL· ˜ÁÚ]¼\• LÖQ ÚY[ցÛU ‰Û\›¥ E·[ AÛ]†‰ ÛUVjLÛ[• «¡°T|†‡, «YNÖV†‡Á ™X• A‡L A[° ÛYeÚLÖ¥ fÛPeh• CPjL¸¥ CRW ÙTÖ£yLÛ[e ÙLց| LÖfR ÙRÖ³¼NÖÛX AÛUeLT|•. CTh‡›¥ AWreLÛXeL¥©¡ ÙLց|YW BYQ ÙNšVT|•. LÛPUÛP Th‡ «YNÖ›Lºeh ÙRÖPŸ‹‰ RjhRÛP›Á½ «YNÖV†‡¼h Ÿ fÛP†‡P°•, ŒX†Rz Ÿ EVŸ‹‡P A‡L A[«¥ Ÿ†ÚReLjL· H¼T|†‡ «YNÖV• ÚU•TPoÙNš‡P°•, ÙY·[• H¼T|• LÖXjL¸¥ Ÿ†ÚReLjL¸¥ ŒW•‘V ŸÚTÖL ÙY·[• TÖ‡eLÖU¥ C£eL YzLÖ¥ H¼T|†RT|•. CV¼ÛL CPŸTÖ|L[Ö¥ LP¥ Ÿ Ey“hRÛX R|†‡P A‡L A[«¥ AÛXVÖ†‡ LÖ|L· AÛUeLT|•. T·¸, L¥©¡ ÙNV¥T|• SÖyL¸¥ UÖQY, UÖQ«L¸Á SXÁ L£‡ ‘W†‡ÚVLUÖL TÍ CVeL Y³YÛL ÙNšVT|•. ˜Í¦•, f½Í‰Y UÖQY, UÖQ«Lºeh fÛPeh• L¥« ER« ÙRÖÛLÚTÖ¥ CRW ‘Á RjfV AÛ]†‰ C‹‰ UÖQY, UÖQ«Lºeh• fÛPeLo ÙNš‰ L¥« RW• EVW TÖ|T|ÚYÁ.

CªYÖ¿ A‹R A½eÛL›¥ AYŸ i½·[ÖŸ